Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Hvide Sande Kabel Klub (HSKK)

 

§1

Hjemsted og Navn

Klubbens navn er: Hvide Sande Kabel Klub, forkortet til HSKK, og den hjemsted er i Ringkøbing-Skjern kommune.

 

§2

Formål

HSKK’s formål er at fremme kendskab til wakeboard og give mulighed for at dyrke wakeboard på konkurrenceplan, samt at fremme det kammeratlige samvær ved et aktivt og engageret klubliv. Især for børn og unge ønsker HSKK også at leve op til et socialt samfundsmæssigt ansvar.

Anden Idræt kan udøves, især i vinterhalvåret (som f.eks. svømning og gymnastik)

Stk. 2. Klubben er medlem af Dansk vandski og wakeboard forbund, under Danmarks Idrætsforbund, og er undergivet disse forbunds love og reglementer.

 

§3

Medlemskab

HSKK optager enhver kvinde eller mand, pige eller dreng som godkendes af bestyrelsen, og er fyldt 8 år. Ungdoms- og junior medlemmer kan dog kun optages, hvis de har forældres eller værges tilladelse.

Medlemmer opdeles i aktive og passive.

Kun aktive medlemmer har adgang til selve idrætsudøvelsen. Bestyrelsen kan dispensere fra denne regel. Passive medlemmer er støttemedlemmer, som har adgang til sociale arrangementer, men ikke ret til at benytte klubbens idrætsmateriel.

 

§4

Indmeldelse

Indmeldelse skal ske skriftlig på indmeldelsesblanket til foreningens kasserer. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge.

 

§5

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen. Der skal betales kontingent for den kontingent periode hvori udmeldelsen forgår. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværende med foreningen afvikles.

 

§6

Kontingent

Kontingentet fastsættes ved den årlige generalforsamlingen, og er gældende fra først kommende kontingent opkrævning samme år.

Kontingentet betales 1. maj et år forud.

 

§7

Restance

Kontingentet skal betales rettidigt ellers pålægges medlemmet et rykker/administrations gebyr.

 

§8

Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

 

§9

Ordinære generalforsamling

Generalforsamling er klubbens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlingen, med tilhørende bilag eller link til disse, sker via e-mail, og kun hvis bestyrelsen er forhindret i at afsende indkaldelse pr. e-mail, vil indkaldelsen ske pr. brev. Medlemmers manglende, eller forkerte, e-mail adresse vi ikke foranledige en indkaldelse pr. brev. Indkaldelse suppleres med opslag på klubbens hjemmeside.

Stk. 2. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3. Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer som har været medlem af klubben i minimum 6 måneder og som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Stk. 4. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

§10

Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

6) Behandling af indkomne forslag

7) Valg af formand (i lige år)

8) Valg af kasserer (i ulige år)

9) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer

10) Valg af to suppleanter til bestyrelsen

11) Valg af revisor og revisorsuppleant

12) Eventuelt

 

§11

Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18.

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt ét medlem forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

Senest 2 måneder efter afholdelse af generalforsamlingen skal der sendes en e-mail til medlemmer med link til referart af generalforsamlingen. Dette gælder både for en ordinær, såvel som en ekstraordinær generalforsamling.

 

§12

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en tredjedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer med navns nævnelse skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§13

Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af den medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. De vedtagende beslutninger og foretagende handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer og yderligere 2 medlemmer vælges for 2 år af gangen på den ordinære generalforsamling. Formand og ét bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, medens næstformand, kasserer og ét bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 15 år og har stemmeret, jf. § 9.

 

§14

Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden udgangen af januar afgive årsrapport for det forgående år til revisoren. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Årsrapporten offentliggøres til foreningens medlemmer sammen med indkaldelse til ordinære generalforsamling.

 

§15

Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år inden den ordinære generalforsamling gennemgåårsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 16

Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner over 10.000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse påmere end 50.000 kr. godkendes af generalforsamlingen. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse eller medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

 

§17

Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivende stemmer er for forslaget.

 

§18

Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Ved foreningens ophør skal bestyrelsen realisere alle værdier og efter afregning med kreditorerne tilfalder overskuddet til  andet foreningsliv i Ringkøbing-Skjern kommune.